Oznam – vodovod

Oznam  o  pokračovaní  výstavby   vodovodu  v  obci  Svinica

Na základe uzatvorenej zmluvy o pridelení finančných prostriedkov na realizáciu výstavby rozvodu pitnej vody v našej obci Vám oznamujeme, že s výkopovými prácami sa začne pravdepodobne dňa 26.11.2020  vo  štvrtok.  Stavba  bude pokračovať v tomto  roku tam, kde bola ukončená,  pri  rodinnom  dome  súp. č.  35  a bude  pokračovať  pozdĺž  Svinického  potoka  až k  Lesnej  správe  Štátnych lesov SR.

Ďalší  postup výkopových  prác – ide hlavne o nadväzujúce uličky, ktoré  sú  napojené na  plánovanú  výstavbu pozdĺž potoka – bude oznámený priebežne podľa počasia a podľa situácie pri ukončení hlavného rozvodu, ktorý je naplánovaný pre realizáciu v tomto roku. 

Pri realizácii výkopových prác sa budú zároveň prevádzať  odbočky pre realizáciu domových prípojok  podľa reálnych možností pripojenia RD.

Žiadame občanov obce , aby pri výstavbe komunikovali so zástupcom firmy , ktorá výstavbu realizuje a v prípade nejasností aj s pracovníkmi OcÚ. 

Zverejnené 23. novembra 2020.
Bez úpravy .