Aktuálne opatrenia

Kategória

Aktuálne opatrenia, informácie a vyhlášky na: www.korona.gov.sk

Od štvrtka (25. 11.) platí 90 dní núdzový stav. Schválený je aj zákaz vychádzania.

Zákaz vychádzania platí od 25. 11. 2021, výnimka bude od 1.00 do 5.00 h. Vláda schválila aj viacero výnimiek zo zákazu vychádzania.

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/695_2021.pdf

Na cestu do zamestnania a zo zamestnania zamestnanci potrebujú potvrdenie od zamestnávateľa.

Vláda výrazne odporúča zamestnávateľom umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere.

Od 25.11.2021 podľa vyhlášky ÚVZ č. 262/2021 žiaci ZŠ musia mať  v interiéri školy prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) najmenej rúškom. Povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a deti MŠ.

Pedagogickí zamestnanci musia mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) najmenej rúškom, ostatní zamestnanci musia si prekryť horné dýchacie cesty respirátorom.

Od 29. 11. 2021 zamestnávateľ je povinný pravidelne kontrolovať režim OTP zamestnancov podľa vyhlášky ÚVZ č. 264/2021. Vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa má byť umožnené  iba zamestnancovi v režime OTP. Platí § 250b ods. 6 ZP.

Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Zverejnené 25. novembra 2021.
Upravené 26. novembra 2021.