Usmernenie ZŠ a MŠ

Kategória  

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni
(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)
dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Zverejnené 10. novembra 2020.
Upravené 20. novembra 2020.