Rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby

Zverejnené
3. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2020