Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia“

Zverejnené
15. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2020